Εγγύηση

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η παρούσα εγγύηση συνιστά συμφωνία μεταξύ της εταιρίας Boat wrapping και του αγοραστή.

Ο αγοραστής με την αγορά του προϊόντος, αποδέχεται την παρούσα εγγύηση και αναγνωρίζει τα κάτωθι αφού τα έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχτεί τους όρους.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει στον αγοραστή (όπου αγοραστής νοείται ο πρώτος αγοραστής του προϊόντος και δεν επεκτείνεται στους επόμενους) ότι το εν λόγω προϊόν είναι σωστό και απαλλαγμένο από τυχόν κατασκευαστικό λάθος για μία περίοδο 24 μηνών από την ημερομηνία παραγωγής.

Τι δεν καλύπτει η εγγύηση:

Η εγγύηση δεν καλύπτει την τοποθέτηση του προϊόντος σε κάποιες επιφάνειες και την πρόσφυση του στις επιφάνειες που εφαρμόζεται.

Η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για την μερική ή ολική αποκόλληση του υλικού από την επιφάνεια που έχει εφαρμοστεί, διότι αυτό μπορεί να συμβεί από διάφορες αιτίες ή συνδυασμό αυτών.

Η εγγύηση αυτή ισχύει μόνο για το υλικό με το οποίο κατασκευάζεται το προϊόν και για την επεξεργασία του προϊόντος ( χάραξη, κοπή).

Ο αποχρωματισμός του προϊόντος   που μπορεί να συμβεί με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση του σε θαλάσσιο περιβάλλον δεν καλύπτονται από την παρούσα εγγύηση. Αυτή η εγγύηση καλύπτει μόνο την υπερβολική εξασθένιση ή την αλλοίωση που προκύπτει από ελαττωματικά υλικά.

Η παρούσα εγγύηση αποκλείει ρητά παραμόρφωση, αποχρωματισμό ή άλλη ζημία του συγκεκριμένου προϊόντος και αποκλείει όλες τις ζημιές ή τις ζημιές που απορρέουν από την έκθεση του προϊόντος σε θερμοκρασία άνω των 65° C (μέγιστη θερμοκρασία).

Αυτή η κατάσταση μπορεί να συμβεί για παράδειγμα σε ορισμένα σημεία που συμπεριφέρονται ως ενίσχυση του φωτός (αυξάνοντας τη θερμοκρασία) στην επιφάνεια του προϊόντος λόγω της ανάκλασης του ηλιακού φωτός από τις ανακλαστικές επιφάνειες ή τη διάθλαση του ηλιακού φωτός μέσω των μεταδιδόμενων ελαφρών επιφανειών όπως πχ τα παρμπρίζ, τις λείες κάθετες επιφάνειες που σχηματίζουν γωνία, γυάλινα μπουκάλια, γυαλιά μυωπίας κ.λ.π.).  Πρέπει να δίνεται μεγάλη προσοχή και να αποφεύγεται η εγκατάσταση του προϊόντος σε τέτοια σημεία και είναι αποκλειστική ευθύνη του αγοραστή να κάνει τα απαραίτητα τεστ πριν την εφαρμογή ώστε να εξασφαλιστεί ότι στο σημείο αυτό δεν θα ξεπερνιούνται οι μέγιστες επιτρεπτές θερμοκρασίες.

Η Boat wrapping δεν θα ευθύνεται για οποιεσδήποτε ολικές ή μερικές ζημίες που οφείλονται σε οποιαδήποτε εφαρμογή/εγκατάσταση ή χρήση του προϊόντος που εκτίθενται στη μέγιστη υποστηριζόμενη θερμοκρασία.

Οι εφαρμογές/εγκαταστάσεις του προϊόντος σε σημεία εκτεθειμένα μόνιμα σε όλες τις καιρικές συνθήκες – ακραία καιρικά φαινόμενα, δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

Η Boat wrapping αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποκαταστήσει τυχόν ελάττωμα, ελλιπής ποιότητας ή έλλειψη συμμόρφωσης των προϊόντων που μπορεί να καταλογιστεί εντός έξι (6) μηνών από την παράδοση των προϊόντων, υπό την προϋπόθεση ότι έχει ειδοποιηθεί έγκαιρα.

Η Boat wrapping έχει το δικαίωμα να επιλέξει αν θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει τα ελαττωματικά προϊόντα.

Τα προϊόντα που αντικαθίστανται ή επισκευάζονται με εγγύηση θα υπόκεινται στην ίδια εγγύηση για περίοδο έξι (6) μηνών από την ημερομηνία επισκευής ή αντικατάστασης.

Η Boat wrapping δεν εγγυάται τη συμμόρφωση των προϊόντων με συγκεκριμένες προδιαγραφές ή τεχνικά χαρακτηριστικά ή την καταλληλότητα τους για συγκεκριμένες χρήσεις (επαγγελματική χρήση), εκτός εάν αυτά τα χαρακτηριστικά έχουν συμφωνηθεί ρητά στη σύμβαση ή στα έγγραφα που αναφέρονται για το σκοπό αυτό από την ίδια την εγγύηση.

Εξυπακούεται ότι η προαναφερόμενη εγγύηση (η οποία συνίσταται στην υποχρέωση επισκευής ή αντικατάστασης των προϊόντων) είναι απορροφητική και αντικαθιστά τις εγγυήσεις ή τις ευθύνες που προβλέπονται από το νόμο και αποκλείει οποιαδήποτε άλλη ευθύνη της Boat wrapping  (τόσο συμβατική όσο και μη συμβατική) π.χ. αποζημίωση για ζημίες, απώλεια αποδοχών κ.λ.π..